Biz hakda

Uzyn aralyga ýakynlaşdyrma kamera modulyny öndürmekde öňdebaryjy

Bizde 10+ ýyldan gowrak Kamera Kamerany ýakynlaşdyrmak

Biz kim?

“Hangzhou View Sheen Technology Co., Ltd.” bu pudakda öňdebaryjydyrkamerany ulaltmaküpjün ediji.Biziň wezipämiz dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji bolmakultra uzak aralyk kamera kamera moduly.

View Sheen Technology 2016-njy ýylda esaslandyryldy we 2018-nji ýylda milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasyna eýe boldy. Gözleg we gözleg işleriniň esasy işgärleri pudagyň belli kärhanalaryndan gelýär we ortaça tejribesi 10 ýyldan gowrak.

“Sheen Technology” -i görmek ses we wideo kodlamagyň, wideo şekili gaýtadan işlemegiň, motor dolandyryşynyň esasy tehnologiýalaryny ösdürýär.Önüm çyzgysy 3x-den 90x-a çenli, Doly HD-den Ultra HD-e çenli, adaty aralyk ulaltmakdan ultra uzak aralyga ýakynlaşdyrýan we UAV, gözegçilik we howpsuzlyk, ýangyn, gözleg ulgamlarynda giňden ulanylýan tor termiki modullaryna çenli ähli önümleri öz içine alýar. we halas ediş, deňiz we gury ýer nawigasiýasy we beýleki önümçilik goşundylary.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE, FCC we RoHS tassyklamasyna eýe boldy.

“Sheen Technology” önümlerini görmek 20-den gowrak ýurdy we 100-den gowrak müşderini öz içine alýan dürli dik bazarlara hyzmat edýär.Hyzmatdaşlaryň isleglerine çalt jogap bermegi üpjün etmek üçin hünärli tehniki goldaw toparymyz bar.

Şoňa laýyklykda kompaniýa dürli bazar talaplaryny kanagatlandyrmak üçin professional OEM we ODM hyzmatyny hödürleýär.“View Sheen” soňky birnäçe ýylda dürli dik bazarlarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak boýunça bilimini we tejribesini çuňlaşdyrdy.

Näme üçin bizi saýlaýarsyň?

4 artykmaçlygymyz bar

1. Hünärmenler topary: Gözleg we gözleg toparynyň esasy agzalary, ortaça 10 ýyllyk gözleg we tejribe toplan belli kärhanalardan gelýär.AF algoritminde, wideo şekilleri gaýtadan işlemekde, torda geçirişde, wideo kodlamakda, hil gözegçiliginde we ş.m.

2. Fokus: 10 ýyldan gowrak wagt bäri gözleg we işläp düzmek, kiçeltmek kameralaryny öndürmek.

3.Goşgunly: Önüm çyzygy 3x-den 90x-a çenli, 1080P-den 4K-a çenli, adaty aralyk ulaltmak we 1200mm çenli uzak aralyga ýakynlaşdyrmak üçin ähli önümleri öz içine alýar.

4. Hiliň kepili: Standartlaşdyrylan we doly önümçilik prosesi we hil gözegçiligi önümiň ygtybarlylygyny üpjün edýär.

view sheen zoom camera module factory