Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Kameranyň parolyny ýatdan çykaran bolsam näme?

Paroly enjamy dolandyrmak guralymyzy ulanyp alyp bolýar.

Jikme-jiklikler üçin sales@viewsheen.com bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýaňyz bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris. Size bäsdeşlik bahasy goldawyny berýäris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

, Ok, iň pes sargyt ýok.
Näçe bolsa-da, size tehniki goldaw bereris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, aragatnaşyk protokolyny, gurluş resminamasyny, gollanmany ulanmak ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T.

Haryt kepilligi näme?

Tehnologiýamyzy, materiallarymyzy we önümçilik işimizi kepillendirýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.